Referat af møde i Vesterborg Menighedsråd 15. marts 2018
Til stede: Menighedsrådet, regnskabsfører Tom Blak Nielsen og gravermedhjælper Brith Brandt

1. Meddelelser fra formanden
Vi har fået påbud om at lockout-varsle de ansatte ved kirken. Anne-Lise tager sig af det.

2. Fra kasserer
Menighedsrådet gennemgik og godkendte kvartalsrapporten for 4. kvartal 2017.
Årsregnskab 2017
Menighedsrådet gennemgik og godkendte årsregnskabet 2017.

Kommentarer 3. kvt. 2017
Provstirådets kommentarer til kvartalsrapporten for 3. kvartal 2017 blev gennemgået og taget til efterretning.

3. Kontaktperson
Vi har medarbejdermøde for menighedsråd og ansatte søndag den 3. juni i forlængelse af gudstjenesten kl. 10.30.

4. Graver og kirkeværge
Vi anbefaler, at sprøjtning ikke finder sted på kirke- og præstegårdens matrikler.
Godkendelse af ændringer på kirkegården
Anders fremlagde forslag fra det stående udvalg om kirkegårdens anvendelse - heriblandt, at kirkegårdens ”nye afdeling” gradvist tages ud af brug. Skitserne over ændringerne blev lagt i menighedsrådets arkiv, og vi vedtog ændringerne.

5. Fra sognepræsten
Gudstjenestelisten for april – juli blev gennemgået.

6 Fra aktivitetsudvalget.
Intet nyt
”Hvad mener I”
Gennemgang af kapitel 9. Vi udsatte punktet til næste møde.

7.  Nye datoer
Menighedsråds- samt regnskabs- og budgetmøde mandag den 4. juni kl. 19 i præstegården.

8. Eventuelt

Referat: Kasper Høyer

Referater af tidligere møder, klik og se: 
15.01.2018
07.09.2017
21.03.2017
27.02.2017
21.11.2016
11.10.2016
25.08.2016
22.02.2016
26.11.2015
01.09.2015
10.03.2015 
26.11.2014 
07.10.2014 
26.08.2014 
25.03.2014 
18.02.2014 
18.11.2013
07.10.2013

Kontakt os