Seneste referat

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag, d. 16. november 2021
Til stede: Helle Petersen, Marie Louise Villadsen, Kamilla Holmgren, Jesper Schmidt Hansen, Martin Hjøllund, Allan Nielsen, regnskabsfører Merete Lorentzen og Kasper Høyer.

1. Snak om tro, oplæg ved Kasper
Vi drøftede et par spørgsmål fra Kirkefondets Debatspil om Folkekirken.

2. Konstituering
Helle Petersen blev enstemmigt valgt til formand
Martin Hjøllund blev valgt til næstformand
Marie Louise Villadsen blev valgt til kontaktperson
Kasper Høyer blev valgt til sekretær
Kasper Høyer blev valgt til kasserer
Kamilla Holmgren blev valgt til kirkeværge i Landet
Jesper Schmidt Hansen blev valgt til kirkeværge i Ryde
Udvalgene fortsætter uændret.

3. Orientering v/formand
Vi havde en fin Allehelgensgudstjeneste.
Morten fra MJ Byg kalker Ryde kirke udvendig i forsommeren og river skuret ned i januar-februar.
Der er lidt fugtproblemer i graverhuset i Ryde, som vil være enkle at udbedre. MJ Byg vil give et tilbud.
De nye coronaregler berører ikke os.
Pr. 1. november startede arbejdet med den indvendige kalkning i Ryde op. Vi har fået afklaret, at de ansatte lønnes efter overenskomsten. Arkitekt, murer, Helle, Jesper og Yvonne havde et lille møde på stedet på murerens foranledning og blev enige om, at det ville være bedre at rense mure og loft i bund, og at det kan gøres for en merudgift på knap 100.000 kr.
Det synes vi er en god ide, og vi vil bede arkitekten udarbejde projektet efter den målsætning.

4. Regnskab v/Merete
Kvartalsrapport for 3.kvt. 2021 blev behandlet og taget til efterretning.
Vi har allerede fået provstiets bemærkninger, og de vil have, at vi hensætter yderligere 150.000 kr fra driftskontoen til anlægskontoen.
Vi anerkender, at vores kassebeholdning er for stor, men vi påtænker at indkøbe en motorbør og et løvsugeanlæg til kirkegårdene og udbedre fugtproblemer i graverhuset, og derfor vil vi bede provstiet om kun at skulle overføre 100.000 kr til anlægskontoen.

5. Gennemgang af Dataarkiv v/ Kasper og Merete
Vi havde en lille rundtur i Dataarkivet.

6. Opdatering på Organistsituationen
Kasper laver udkast til en annonce, som han klarer af med stiftet, og derefter sender han den til Helle og Marie Louise til godkendelse, og derefter til formand og kontaktperson i Vesterborg til godkendelse, og så slår vi en annonce op.

7. MR’s årshjul, udkast fra Marie Louise
Vi snakkede årshjulet igennem.

8. Evt.
Helle foreslår, at vi indkøbte et sæt på 20 stk. af “100 salmer”

Næste møde: mandag den 7. februar 2022

 

 

 

Kontakt os