کلیسای لَندت و کلیسای رٌویدِ به همگی شما عزیزان فارس زبانخوش آمد می گوید

در صورت تمایل می توانید با بنده کشیش کلیسا تماس مستقیمبگیرید. بنده به زبان انگلیسی و فرانسه مسلط هستم.

54939345  kmh@km.dk

 

راهنمای راه یابی به کلیسا رٌویدِ

راهنمای راه یابی به کلیسا لَندت

 

مشارکت و جلسه بعدی کلیسا:

Ryde مکان:

07.07 تاریخ:

19:00 ساعت:

برای مطالعه متن کتابمقدس به این قسمت مراجعه کنید

- - - مکان:

14.07 تاریخ:

- - - ساعت:

برای مطالعه متن کتابمقدس به این قسمت مراجعه کنید

- - - مکان:

21.07 تاریخ:

- - - ساعت:

برای مطالعه متن کتابمقدس به این قسمت مراجعه کنید

Landet مکان:

28.07 تاریخ:

14:00 ساعت:

برای مطالعه متن کتابمقدس به این قسمت مراجعه کنید

 

Farsi book

 

 

Kontakt os