کلیسای لَندت و کلیسای رٌویدِ به همگی شما عزیزان فارس زبانخوش آمد می گوید

در صورت تمایل می توانید با بنده کشیش کلیسا تماس مستقیمبگیرید. بنده به زبان انگلیسی و فرانسه مسلط هستم.

54939345  kmh@km.dk

 

راهنمای راه یابی به کلیسا رٌویدِ

راهنمای راه یابی به کلیسا لَندت

 

http://www.interchurch.dk/materialer/migrantsamarbejde/vaerktoejskasse/gudstjeneste/tekstraekker-paa-forskellige-sprog

Farsi book

 

 

Kontakt os