کلیسای لَندت و کلیسای رٌویدِ به همگی شما عزیزان فارس زبانخوش آمد می گوید

در صورت تمایل می توانید با بنده کشیش کلیسا تماس مستقیمبگیرید. بنده به زبان انگلیسی و فرانسه مسلط هستم.

54939345  kmh@km.dk

 

راهنمای راه یابی به کلیسا رٌویدِ

راهنمای راه یابی به کلیسا لَندت

 

مشارکت و جلسه بعدی کلیسا:

Landet مکان:

15.07 تاریخ:

10:30 ساعت:

برای مطالعه متن کتابمقدس به این قسمت مراجعه کنید

- - - مکان:

22.07 تاریخ:

- - - ساعت:

برای مطالعه متن کتابمقدس به این قسمت مراجعه کنید

- - - مکان:

29.07 تاریخ:

- - - ساعت:

برای مطالعه متن کتابمقدس به این قسمت مراجعه کنید

- - - مکان:

05.08 تاریخ:

- - - ساعت:

برای مطالعه متن کتابمقدس به این قسمت مراجعه کنید

Ryde مکان:

12.08 تاریخ:

10:30 ساعت:

برای مطالعه متن کتابمقدس به این قسمت مراجعه کنید

 

Farsi book

 

 

Kontakt os