کلیسای لَندت و کلیسای رٌویدِ به همگی شما عزیزان فارس زبانخوش آمد می گوید

در صورت تمایل می توانید با بنده کشیش کلیسا تماس مستقیمبگیرید. بنده به زبان انگلیسی و فرانسه مسلط هستم.

54939345  kmh@km.dk

 

راهنمای راه یابی به کلیسا رٌویدِ

راهنمای راه یابی به کلیسا لَندت

 

مشارکت و جلسه بعدی کلیسا:

Ryde مکان:

17.12 تاریخ:

16:00 ساعت:

برای مطالعه متن کتابمقدس به این قسمت مراجعه کنید

Ryde مکان:

24.12 تاریخ:

13:30 ساعت:

برای مطالعه متن کتابمقدس به این قسمت مراجعه کنید

Juleaften

4. søndag i advent

Landet مکان:

25.12 تاریخ:

10:30 ساعت:

برای مطالعه متن کتابمقدس به این قسمت مراجعه کنید

Ryde مکان:

26.12 تاریخ:

10:30 ساعت:

برای مطالعه متن کتابمقدس به این قسمت مراجعه کنید

Farsi book

 

 

Kontakt os